Индустриален Холдинг България

- Информация за инвеститорите на -

Индустриален Холдинг България АД

За компанията


ИХБ е сред големите индустриални холдинги в България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията. ИХБ е сред големите индустриални холдинги в България.

Основните инвестиции са насочени в морски транспорт, кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

ИХБ е дружество, чиито акции са регистрирани за търговия на Българска фондова борса. Акциите са една от най-ликвидните позиции на борсата.

ИХБ е с основен капитал 107 400 643 лева, разпределени в 107 400 643 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.

Акционери на ИХБ са около 54 000 физически и около 80 юридически лица.

Консолидирани приходи на ИХБ

(за последните 3 години)

Пазарна информация


Борсова информация за Индустриален холдинг България АД-София (IHB)

Търгово предложение


Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД На основание разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомяваме, че на свое заседание от 11.11.2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД от търговия предложител БУЛЛС АД.

Съгласно одобреното търгово предложение:

 • Търговият предложител предлага да закупи акциите на останалите акционери в "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД при цена за една акция в размер на 2,08 лева.
 • БУЛЛС АД заявява, че не притежава пряко и иска да придобие пряко до 23 690 662 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN BG1100019980, представляващи до 24.472% от гласовете в ОСА на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД от всички останали акционери на „Индустриален холдинг България ” АД (с изключение на тези, които са страна по споразумения с Предложителя за обща политика на управление на Дружеството до бройката акции, посочени в тези споразумения, и с изключение на самото Дружество за притежаваните от него собствени акции).
 • Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на настоящото съобщение в специализираната финансова страница Бюлетин Инвестор.БГ.

График:

 • Начало на приемане на търгово предложение: 13 ноември 2021 г.
 • Краен срок за приемане: 10 декември 2021 г.

Съобщение за резултатите от търговото предлагане:

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба №13 на КФН и на база пълномощно от страна на Търговия предложител БУЛЛС АД, ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД уведомява, че срокът за приемане на Предложението по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от БУЛЛС АД към останалите акционери в „Индустриален Холдинг България“ АД, изтече на 10.12.2021 г. и резултатите от него са следните:

 • Дружество-обект на Предложението: „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД;
 • Упълномощен инвестиционен посредник: „ЕЛАНА Трейдинг“ АД
 • Брой акционери, приели Търговото предложение: 50
 • Общ брой акции, придобити в резултат на Търговото предложение: 2 253 221

Как да проверя дали имам акции на ИХБ


Направите справка за притежаваните от Вас акции на ИХБ. Справката е достъпна по два начина:

Как да продам притежаваните от мен акции на ИХБ?


Искате да продадете своите акции, но не знаете как?


Притежавате акции
в регистър А на Централен Депозитар или не знаете къде?

Често задавани въпроси


Имате нужда от помощ? Ние от ЕЛАНА Трейдинг можем да ви съдействаме!


Посещавате офис на ЕЛАНА Трейдинг със следните документи:

 • Лична карта (на наследника)
 • Удостоверение за наследници, издадено в последните 6 месеца
 • Депозитарна разписка или временно удостоверение - в случай, че притежавате документ удостоверяващ собствеността върху ценните книжа

В случай, че починалото лице има повече от един наследник, то следва всички наследници да посетят офис на ЕЛАНА Трейдинг


Не намирате отговор на въпроса си? Свържете се с нас, за да ви съдействаме.

ЕЛАНА Трейдинг


над 30 години начело в брокерските услуги и инвестиционното банкиране

ELANA Awards

Най-добър
инвестиционен посредник на
2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 година

Контакти


ЕЛАНА Трейдинг, отдел "Търговия на БФБ"