Индустриален Холдинг България

- Информация за инвеститорите на -

Индустриален Холдинг България АД

За компанията


ИХБ е сред големите индустриални холдинги в България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията. ИХБ е сред големите индустриални холдинги в България.

Основните инвестиции са насочени в морски транспорт, кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

ИХБ е дружество, чиито акции са регистрирани за търговия на Българска фондова борса. Акциите са една от най-ликвидните позиции на борсата.

ИХБ е с основен капитал 107 400 643 лева, разпределени в 107 400 643 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.

Акционери на ИХБ са около 54 000 физически и около 80 юридически лица.

Консолидирани приходи на ИХБ

(за последните 3 години)

Пазарна информация


Борсова информация за Индустриален холдинг България АД-София (IHB)

Търгово предложение


На 12 август 2021 г. "Буллс" АД, гр. София регистрира в Комисията за финансов надзор търгово предложение към останалите акционери в "Индустриален холдинг България" АД при цена от 1.90 лв. за акция. съгласно член чл. 149а ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Предложената цена е с 66% над най-високата цена на ИХБ за период от над 6 години (01.04.2015 – 20.04.2021г.), както и с 95,5% над средната за същия период.

Комисията за финансов надзор не е взела отношение по внесеното търгово предложение.

Как да проверя дали имам акции на ИХБ


Направите справка за притежаваните от Вас акции на ИХБ. Справката е достъпна по два начина:

Как да продам притежаваните от мен акции на ИХБ?


Искате да продадете своите акции, но не знаете как?


Притежавате акции
в регистър А на Централен Депозитар или не знаете къде?

Често задавани въпроси


Имате нужда от помощ? Ние от ЕЛАНА Трейдинг можем да ви съдействаме!


Посещавате офис на ЕЛАНА Трейдинг със следните документи:

  • Лична карта (на наследника)
  • Удостоверение за наследници, издадено в последните 6 месеца
  • Депозитарна разписка или временно удостоверение - в случай, че притежавате документ удостоверяващ собствеността върху ценните книжа

В случай, че починалото лице има повече от един наследник, то следва всички наследници да посетят офис на ЕЛАНА Трейдинг


Не намирате отговор на въпроса си? Свържете се с нас, за да ви съдействаме.

ЕЛАНА Трейдинг


над 30 години начело в брокерските услуги и инвестиционното банкиране

ELANA Awards

Най-добър
инвестиционен посредник на
2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 година

Контакти


ЕЛАНА Трейдинг, отдел "Търговия на БФБ"